Фотометрични тестове за анализ на води

 
 1
Кат. № Параметър Обхват Тип тест
985 083* Азот общ 0,5 – 22,0 mg/ l N бар код
985 088* Азот общ 5 – 220 mg/ l N бар код
918 02 Алуминий 0,01 – 1,00 mg/ l Al³+ стандартен
985 098* Алуминий 0,02 – 0,70 mg/ l Al³+ бар код
918 05 Амоняк 0,01 – 2 mg/ l NH4-N 0,01 – 2,5 mg/ l NH4+/NH3 стандартен
985 003* Амоняк 0,04 – 2,3 mg/ l NH4-N 0,05 – 3,0 mg/ l NH4+/NH3 бар код
985 004* Амоняк 0,2 – 8,0 mg/ l NH4-N 0,2 – 10,0 mg/ l NH4+/NH3 бар код
985 005* Амоняк 1 – 40,0 mg/ l NH4-N 1 – 50,0 mg/ l NH4+/NH3 бар код
985 006* Амоняк 30 – 160,0 mg/ l NH4-N 40 – 200,0 mg/ l NH4+/NH3 бар код
985 007* АОХ 0,1 – 3,0 mg/ l AOX 0,01 – 0,3 mg/ l AOX бар код
985 822* БПК DIN EN 1899-I-H-50 2 – 3000 mg/ l O2 бар код
985 825* БПК 3 – 3000 mg/ l O2 бар код
Тестови разтвори за фотометричен анализ 985 057* Въглеводороди 0,5 – 5,6 mg/ l BB 30 – 300 mg/ l BB бар код
на води с бар код лента в кръгли кювети 985 094* Въглерод общ органичен 2 – 70,0 mg/ l C бар код
с диаметър 16 mm 985 035* Диетилхидроксиламин 0,05 – 1,0 mg/ l DEHA бар код
985 838* Етанол 0,1 – 1,0 mg/ l EtOH 0,013 – 0,13 vol% ETOH бар код
 2.
918 36 Желязо 0,01 – 15 mg/ l Fe стандартен
985 037* Желязо 0,02 – 3,0 mg/ l Fe бар код
918 13 Кадмий 0,002 – 0,50 mg/ l Cd²+ стандартен
985 014* Кадмий 0,05 – 2,0 mg/ l Cd²+ бар код
985 097* Калай 0,1 – 3,0 mg/ l Sn бар код
985 045* Калий 2,0 – 50,0 mg/ l K+ бар код
985 050* Киселини органични 30,0 – 3000,0 mg/ l или 0,5 – 50 mmol/ l CH3COOH бар код
985 082* Кислород 0,5 – 12,0 mg/ l O2 бар код
918 51 Кобалт 0,002 – 0,70 mg/ l Co²+ стандартен
918 60 Манган 0,01 – 10,0 mg/ l Mn стандартен
985 058* Манган 0,02 – 10,0 mg/ l Mn бар код
918 53 Мед 0,01 – 10,0 mg/ l Cu²+ стандартен
Стандартни тестиве разтвори за 985 054* Мед 0,1 – 7,0 mg/ l Cu²+ бар код
фотометричен анализ на води 985 859* Метанол 0,2 – 15,0 mg/ l MeOH бар код
985 056* Молибден 1 – 40,0 mg/ l Mo(VI) 1,6 – 65 mg/ l MoO4²+ бар код
985 047* Неорг.сурфактанти 0,3 – 15,0 mg/ l triton X – 100 бар код
Кат. № Параметър Обхват Тип тест
 3
918 62 Никел 0,01 – 10,0 mg/ l Ni²+ стандартен
985 061* Никел 0,01 – 7,0 mg/ l Ni²+ бар код
918 63 Нитрат 0,02 – 1,0 mg/ l NO3-N 0,1 – 5 mg/ l NO3- стандартен
985 064* Нитрат 0,3 – 22,0 mg/ l NO3-N 2 – 100 mg/ l NO3- бар код
918 65 Нитрат 0,9 – 30,0 mg/ l NO3-N 4 – 140 mg/ l NO3- стандартен
985 066 Нитрат 4 – 60,0 mg/ l NO3-N 20 – 250 mg/ l NO3- бар код
918 67 Нитрит 0,002 – 0,3 mg/ l NO2-N 0,005 – 1,0 mg/ l NO2- стандартен
985 068* Нитрит 0,003 – 0,460 mg/ l NO2-N 0,02 – 1,5 mg/ l NO2- бар код
985 069* Нитрит 0,1 – 4,0 mg/ l NO2-N 0,3 – 13 mg/ l NO2- бар код
985 017 Озон 0,05 – 2,0 mg/ l O3 бар код
918 10 Олово 0,005 – 1,0 mg/ l Pb²+ стандартен
985 009* Олово 0,1 – 5,0 mg/ l Pb²+ бар код
918 32 ПАВ аниони 0,02 – 5,0 mg/ l MBAS стандартен
918 34 ПАВ катиони 0,05 – 5,0 mg/ l CTAB стандартен
Готови стандарти за контрол на 985 871* Пероксид 0,03 – 2,0 mg/ l H2O2 бар код
фотометричното измерване, съдържащи 985 070* Полиоксикарбоксилна к-на 20 – 200,0 mg/ l POC AS 20 – 200,0 mg/ l POC HS бар код
един или няколко компонента с 918 72* рН 6,5 – 8,2 pH стандартен
известна концентрация 918 48 Силиций 0,005 – 10,0 mg/ l SiO2 0,002 – 5,0 mg/ l Si стандартен
985 085* Скорбяла 5,0 – 10,0 mg/ l скорбяла бар код
 4
985 086* Сулфат 10 – 100,0 mg/ l SO4² бар код
985 087* Сулфат 200 – 1000,0 mg/ l SO4² бар код
918 88 Сулфид 0,01 – 3,0 mg/ l S² стандартен
985 089* Сулфит 0,05 – 10,0 mg/ l SO3² бар код
985 090* Сулфит 5,0 – 100,0 mg/ l SO3² бар код
985 091 тиоцианат 0,5 – 50,0 mg/ l SCN- бар код
985 890* Трифенилтетразол хлорид 5,0 – 150,0 µg TPF 0,05 – 2,300 E бар код
985 043* Твърдост 1 – 20 °d 5 – 50 mg/ l Mg²+ 10 – 100 mg/ l Ca²+ 0,2 – 3,6 mmol/ l бар код
985 015* Твърдост карбонатна 1 – 15 °d 0,4 – 5,4 mmol/ l H+ бар код
985 084* Твърдост остатъчна 0,02 – 1 °d 0,004 – 0,180 mmol/ l бар код
Контролни разтвори за проверка точността 918 75 Фенол 0,01 – 7 mg/ l стандартен
на фотометричното измерване 985 074 Фенолен индекс 0,2 – 5 mg/ l бар код
918 142 Флуорид 0,05 – 2 mg/ l F- стандартен
985 040* Флуорид 0,1 – 2 mg/ l F- бар код
985 041* Формалдехид 0,1 – 8 mg/ l CHCO бар код
Кат. № Параметър Обхват Тип тест
918 77 Фосфат орто- 0,04 – 6,5 mg/ l PO4-P 0,1 – 20 mg/ l PO4³- стандартен
 5
918 78 Фосфат орто- 0,2 – 17 mg/ l PO4-P 0,5 – 50 mg/ l PO4³- стандартен
985 076* Фосфат орто- и общ 0,01 – 1,5 mg/ l PO4-P 0,03 – 5 mg/ l PO4³- бар код
985 081* Фосфат орто- и общ 0,2 – 5 mg/ l PO4-P 0,5 – 15 mg/ l PO4³- бар код
985 080* Фосфат орто- и общ 0,3 – 15 mg/ l PO4-P 1 – 45 mg/ l PO4³- бар код
985 055* Фосфат орто- и общ 5 – 50 mg/ l PO4-P 15 – 150 mg/ l PO4³- бар код
985 079* Фосфат орто- и общ 10 – 50 mg/ l PO4-P 30 – 150 mg/ l PO4³- бар код
918 44 Хидразин 0,002 – 1,50 mg/ l N2H2 стандартен
918 16 Хлор 0,02 – 10 mg/ l Cl2 стандартен
985 017* Хлор/ Озон 0,05 – 2,5 mg/ l Cl2 бар код
918 163 Хлорен диоксид 0,04 – 4 mg/ l ClO2 стандартен
985 018* Хлорен диоксид 0,15 – 5 mg/ l ClO2 бар код
918 20 Хлорид 0,2 – 125 mg/ l Cl- стандартен
985 021* Хлорид 0,5 – 50 mg/ l Cl- бар код
985 019* Хлорид 5 – 200 mg/ l Cl- бар код
918 163 Хлорит 0,01 – 1 mg/ l ClO2- стандартен
Епруветки с бар код лента 985 027 ХПК 2 – 40 mg/ l O2 бар код
985 022 ХПК 5 – 60 mg/ l O2 бар код
985 026* ХПК 15 – 160 mg/ l O2 бар код
963 026* ХПК, свободен он Hg 15 – 160 mg/ l O2 бар код
985 033* ХПК 50 – 300 mg/ l O2 бар код
985 029* ХПК 100 – 1500 mg/ l O2 бар код
985 023* ХПК 1 – 10 mg/ l O2 бар код
985 028* ХПК 1 – 15 mg/ l O2 бар код
918 25 Хромат 0,01 – 6 mg/ l CrO4²- 0,01 – 3 mg/ l Cr (VI) стандартен
985 024* Хромат 0,01 – 4 mg/ l CrO4²- 0,005 – 2 mg/ l Cr (VI) бар код
918 30 Цианид 0,001 – 0,50 mg/ l CN- стандартен
985 031* Цианид 0,005 – 0,8 mg/ l CN- бар код
918 95 Цинк 0,02 – 3 mg/ l Zn²+ стандартен
985 096* Цинк 0,1 – 4 mg/ l Zn²+ бар код
* могат да бъдат анализирани и фотометрично с фотометър PF-11.
Възможност за съставяне на набор от тестове в куфарче тип “мини лаборатория”
/подбор на до 9 бързи теста с или без фотометър/.
 
Фотометрични тестове за анализ на води

Share this Post

 

Related Posts