Китове за качествен и количествен анализ на TORCH инфекции чрез RT-PCR

 

Китове за качествен и количествен анализ на TORCH инфекции чрез RT-PCR

Toxoplasma gondii

Other infections (Parvovirus B19 (B19V), Epstein-Barr virus (EBV), Human Herpes Virus 6 (HHV6))

Rubella

Cytomegalovirus (CMV)

Herpes simplex virus (HSV1/2)